[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]Josef Smýkal
~
Katalog Slepeckého muzea v Brně


Muzeum o životě a kultuře nevidomých
Museum of Life and Culture of the Blind
Museum über das Leben und Cultur der Blinden
Mesée de la vie et de la culture des aveugles
Muzeo pri la vivo kaj kulturo de nevidomoj


Brno - 1996

Knižnice Slepeckého muzea - 4Zpracoval PhDr. Josef Smýkal, prom. ped.
Vydává Slepecké muzeum České unie nevidomých a slabozrakých

(c) Slepecké muzeum v Brně

Soupis tyflofaktů včetně knižních fondů chce být díkem všem dárcům a prodejcům i jiným přispívatelům a sponzorům, včetně členů mé rodiny, bez kterých by muzeum nemohlo existovat.


OBSAHÚVOD

Slepecké muzeum České unie nevidomých a slabozrakých je po čtyřletém svém působení již natolik zavedeno, že bylo možné poskytnout další službu, tj. navázat na předcházející publikaci Vznik Slepeckého muzea v Brně* a uspořádat katalog, který - jak věříme - může být vhodnou pomůckou běžným návštěvníkům, studentům, speciálním pedagogům i vědeckým pracovníkům.
Blíží se tři významná výročí. Je to dvousté výročí narození zakladatele brněnského ústavu pro nevidomé Jana Nepomuka Františka Rafaela Beitla (7. 5. 1797), padesáté výročí zavedení Dne nevidomých (13. 11. 1947) i pětileté trvání českého Slepeckého muzea (5. 5. 1992) jsou k vydání této brožury vhodným prostředím.
Inspirující je také připravovaná tematická výstava uspořádaná k těmto výročím. Veřejnosti je tak představena osobnost zakladatele soukromého ústavu pro výchovu nevidomých v Brně (15. 9. 1835), k naší lítosti pouze v kopiích dokumentů, které uchovávají Státní oblastní archiv v Brně i Archiv města Brna. Je to příležitost k rehabilitaci Baitlovy osobnosti vyvrácením nepravdivých záporných legend, které se o něm ještě donedávna tradovaly bez vůle prostudovat archiválie, což jsem učinil. Mimoto rádi vzpomeneme obou učitelů brněnského ústavu pro nevidomé, Rudolfa Krchňáka (3. 8. 1905 - 9. 1. 1996) a Lubomíra Nopa (30. 11. 1915 - 15. 12. 1986), kteří Den nevidomých u nás založili a připomeneme skromné začátky slepeckého muzea v Brně, které jsou popsány ve shora uvedené brožurce.
Vydáním tohoto katalogu bychom rádi poděkovali všem, kteří se před pěti lety zasloužili o instalaci českého Slepeckého muzea v prostorách nadační budovy na Chaloupkově ul. č. 7 v Brně.

PhDr. Josef Smýkal
-----------------------------
* Vydalo ji Slepecké muzeum v Brně roku 1996 jako třetí svazek své knižnice.


I. TEMATICKÉ TŘÍDĚNÍ

V muzejních fondech je již tolik tyflofaktů, že bylo nutné zvážit, jak je pro katalogizaci nejlépe a přehledně seřadit jednak tematicky, jednak studijně. Oba způsoby mají své přednosti. Studiu však může posloužit tematicky seřazený inventář, zatímco pouhému inventárnímu přehledu by nevyhovovalo předkládané studijní uspořádání. Z toho vyplývá, že v této souvislosti nemíníme sepsat pouhou inventarizaci. Seznam exponátů seřazujeme tematicky, avšak s použitím inventární signatury, která slouží k lokální orientaci při vyhledávání, popisu a identifikaci jednotlivých předmětů. Přitom v případech, kdy je ve fondech více exemplářů téhož druhu, bude v tomto studijním katalogu uveden pouze ten první nebo celá skupina jako soubor.
Vzhledem k takto vymezenému úkolu tohoto katalogu jsou tematické skupiny exponátů uspořádány do jednotlivých kapitol následovně:


II. UČEBNÍ POMŮCKY

1. Písmo
  a/ Braillovo
   A. pomůcky s drážkami
   B. pomůcky s důlky
   C. různé pomůcky
  b/ latinka
   A. hladká
   B. propichovaná
   C. psaní tužkou
2. Matematika
  a/ aritmetika
   A. znaky nečíslicové
   B. Braillovy číslice
  b/ geometrie
  c/ množiny
3. Tyflografika
  a/ obrázky
  b/ technické nákresy
  c/ zeměpisné mapy
   A. nástěnné
   B. papírové
   C. jiné
4. Hudba

5. Psací stroje
  a/ Pichtovy
  b/ jiné
6. Zlatý fond


III. TISK

1. Braillovým písmem
2. Perličkovou latinkou
3. Lisováním z matric
4. Termovakuovou technikou
5. Rýsovací zařízení
6. Zlatý fond


IV. POVOLÁNÍ

1. Řemeslo
  a/ kartáčnictví
  b/ košikářství
  c/ ladění klavírů
2. Jiná zaměstnání

3. Zlatý fond


V. ELEKTRONIKA (ELEKTROTECHNIKA)

1. Zvuková kniha
2. Jiná technika


VI. PRO DOMÁCNOST


VII. ORIENTACE V PROSTORU


VIII. PRO VOLNÝ ČAS


IX. RŮZNÉ


Katalogizaci doplňuje tematicky uspořádaná kartotéka. Pro nevidomé badatele ji zpracováváme v bodovém písmu.
Většina tyflofaktů je vystavena. Protože výstavní prostory nemohou pojmout všechny exponáty, jsou některé uloženy v depozitáři. Ke studijním účelům jsou na požádání k dispozici. Tyflofakty se nezapůjčují mimo prostory muzea. Výjimkou je spolupráce mezi muzei na základě písemné dohody.

(i.č. = inventární číslo)


II. UČEBNÍ POMŮCKY

1. Písmo, a/ Braillovo, A. pomůcky s drážkami
 • K. Em. Macan: jednořádkový strojek pro psaní Braillovým písmem, dřevo, kov, i.č. S 4/1
 • E. Kull: dvouřádková šablona, "nůžky", pro psaní Braillovým písmem, kov, i.č. S 4/7
 • Garinova tabulka pro psaní Braillovým písmem, opatřená posuvným řádkem (neúplná), Kov, i.č. S 4/4
 • Bürgerův notes, sedmiřádková šablona v koženém pouzdru, kov, i.č. S 4/27
1. Písmo, a/ Braillovo, B. pomůcky s důlky
 • Dvouřádková šablona s pantíkem, pro psaní Braillovým písmem, kov, i.č. S 4/8
 • Čínská čtyřřádková tabulka pro psaní Braillovým písmem, kov, i.č. S 4/9
 • Pražská tabulka velká, kov (Fr. Urban), i.č. S 4/23
 • Pražská tabulka velká oboustranná, kov (Fr. Urban), i.č. S 4/23
 • Pražská tabulka malá, kov (Fr. Urban), i.č. S 4/14
 • Pražská tabulka čtyřřádková, kov, i.č. S 4/24
 • Pražská tabulka malá oboustranná, kov (Fr. Urban), i.č. S 4/12
 • Pražská tabulka pro drobné písmo, 20 řádků, kov, i.č. S 4/16
 • Pražská tabulka malá, plast (SSSR), i.č. S 4/18
 • Pražská tabulka velká, amatérsky upravená pro zápis křížovky, i.č. S 4/30
 • Pražská tabulka (Meta), i.č. S 4/16
1. Písmo, a/ Braillovo, C. různé pomůcky
 • Protloukadlo, dřevo (J. Smýkal), i. č. S 4/32
 • Pomůcka s plstěnou podložkou a posuvným řádkem (rekonstrukce), i.č. S 4/3
 • M. Boris: plný znak s hruštičkami, dřevo, i.č. S 4/27
 • A. Rappawy: písanka v pouzdře, dřevo, i.č. s 4/2
 • Cvičná tabulka s Braillovými písmeny, kov (Fr. Urban), i.č. S 4/25
 • Písanka třířádková v pouzdře, dřevo, i.č. S 4/5
 • Písanka s lištami, plast (Švýcarsko), i.č. S 7/20
 • Kasa písmen, plast, kov (SSSR), i.č. S 4/21
 • Velký typ plného znaku, plast
 • Sada bodátek Kolíčková kreslenka, kov (Fr. Urban), i.č. 4/10
 • Kolíčková písanka, dřevo, i.č. S 4/6
 • Japonská adaptace Braillova písma, kov, i.č. S 10/4
1. Písmo, b/ latinka, A. hladká
 • Dřevěná Kasa hliněných destiček s reliéfními písmeny latinky a lištami, i.č. S 2/2
 • Kamenná matrice pro výrobu hliněných destiček s reliéfními písmeny, i.č. S 2/1
 • A. Messner: dřevěná kasa s písmeny (latinky i Braillova písma) a kovovými lištami, i.č. S 2/3
1. Písmo, b/ latinka, B. propichovaná
 • J. W. Klein: psací stroj původní s pevně nastavenými řádky, i.č. S 3/1
 • Kleinův psací stroj s posuvným řádkem a dělenou plochou pro štočky (Fr. Urban), i.č. 3/2 Kleinův psací stroj (pražský), i.č. S 3/11
 • Kleinovy psací stroje od různých výrobců, i.č. s 3/2-6
1. Písmo, b/ latinka, C. psaní tužkou
 • Matrice pro výrobu reliéfně řádkovaného papíru, dřevo, i.č. S 1/1
 • M. Wagner: šablona, žaluzie, lepenka, i.č. S 1/3
 • jednořádková šablona, dřevo, i.č. S 1/4
 • E. E. Hebold: dvoulistová šablona s okénky, kov, i.č. S 1/7
 • M. Wagner: šablona, žaluzie, dřevo, i.č. S 1/8
 • šablona s pevnými řádky, dřevo, kov, i.č.1/2
 • posuvný řádek, kov, torzo - i.č. S 1/5
 • matrice pro psaní japonského písma, kov, i.č. S 10/2

2. Matematika, a/ aritmetika, A. znaky nečíslicové
 • Layovo počitadlo v pouzdře, i.č. S 5/4
 • J. E. Taylor: počitadlo, kov, i.č. S 5/5
 • Japonské počitadlo pětkové, dřevo, i. č. S
 • Japonská souprava pro geometrii, i.č. S 14/3
 • Počitadlo s kotouči, dřevo (V. Král), i.č. S 5/3a
 • Sčoty (úprava M. Boris), i.č. S 5/4a
 • Zlomky, válečkové provedení, dřevo, i.č. S 5/11
2. Matematika, a/ aritmetika, B. Braillovy číslice
 • G. Peignot: kubaritmy, kov, i.č. S 5/1
 • Vídeňská početní krabice (Fr. Urban), i.č. S 5/3
 • Vídeňské početní krabice od různých výrobců, i.č. S 5/10, 15-17
 • K. Schleussner: početní tabulka (Fr. Urban), i.č. S 5/19
 • Schleussnerova početní tabulka miniaturní, i.č. S 5/25
 • Schleussnerova početní tabulka, i.č. S 5/20
 • M. Lizoň: počitadlo s mechanizmy, i.č. S 5/24
 • Logaritmické pravítko, dřevo (V. Bejček), i.č. S 5/26
 • Logaritmické pravítko, plast (J. Ditrich), i.č. S 5/27
 • Sčítací pravítko, plast (M. Boris), i.č. 5/22
 • Sčítací tabulky (M. Boris), i.č. S 5/14
2. Matematika, b/ geometrie
 • Kreslenka se sítí, i.č. S 6/9
 • Kreslenka, guma, i.č. S 6/8
 • Semenovského rýsovací souprava, vosk, i.č. S6P3a
 • Kreslenka velká, plsť (Fr. Urban), 6/3
 • Kreslenka (Meta), umělá hmota, i.č. S 6/12
 • Kruhový model 360 stupňů, pertinax, i.č. S 6/3
2. Matematika, c/ množiny
 • M. Boris: Magnetická tabulka pro množiny, i.č. S 5/6

3. Tyflografika, a/ obrázky
 • M. Kunz: ukázka reliéfních obrázků zvířat, papír, i.č. S 18/12
 • Japonské origamy, i.č. S 18/10
3. Tyflografika, b/ technické nákresy
 • M. Kunz: ukázka technických nákresů, papír, i.č. S 18/8
3. Tyflografika, c/ zeměpisné mapy, A. nástěnné
 • Mapa Moravy, sádra, i.č. S 8/7
 • J. Bezecný: mapa Evropy, dřevěná, stavebnice, i.č. S 8/4
 • A. A. Špička: nástěnný plán Brna
 • Nástěnná mapa, zeměpisné pojmy, i.č. S 8/11
 • Fr. Urban: nástěnný plán Brna, dřevo, i.č. S 8/5
 • Nástěnná mapa Moravy, i.č. S 8/10
 • Fr. Urban: nástěnný plán Brna, i.č. S 8/9
 • Fr. Urban: nástěnná mapa železnic Československa, i.č. S 8/5a
3. Tyflografika, c/ zeměpisné mapy, B. papírové
 • A. Sedláčková: mapa Československa, i.č. S 18/6
 • M. Kunz: Ukázka papírových zeměpisných map evropských států, i.č. S 18/9
 • M. Kunz: Soubor reliéfních papírových zeměpisných map světadílů, i.č. S 18/10
 • Fr. Urban: Matrice pro výrobu fyzikální zeměpisné mapy, kov, mapa Moravy, papír, i.č. S 18/7
 • E. Kerbl: Zeměpisný atlas Československa, i.č. S 18/5
 • E. Kerbl: Papírová mapa Slovenska, i.č. S 18/4
3. Tyflografika, c/ zeměpisné mapy, C. jiné
 • Reliéfně upravený globus, i. č. S 8/20
 • Mapa Polska, plast, i.č. S 8/1a
 • Hasičská stříkačka, průřez, dřevo, i.č. S 8/1
 • J. Ditrich: Zeměpisná mapa Řecka, fyzikální, novodur, i.č. S 18/3
 • J. Prokeš: okolí Brna, matrice, i.č. S 8/12

4. Hudba
 • J. Smýkal: intonační klávesnice, i.č. 7/10a
 • J. Smýkal: model durové stupnice, i.č. S 7/10
 • Citera, i.č. S 7/9
 • B. Zeman: metronom na baterii, i.č. S 7/5
 • O. Pavlík: přípravek pro držení houslí, i.č. 7/4
 • Křídlovka čtyřklapková Kiliana Glückaufa, i.č. S 7/8
 • Šablona pro psaní běžných not, i.č. 7/7
 • B. Zeman: Soubor dirigentských gest, drát

5. Psací stroje, a/ Pichtovy
 • Fr. Picht: psací stroj z r. 1897, i.č. S 11/1
 • Fr. Picht: psací stroj pro stenotypisty z r. 1905, i.č. 11/4
 • Fr. Picht: psací stroj pro psaní latinkou, i.č. S 1/5
 • Soubor deseti Pichtových psacích strojů, i.č. S 11/1-10
5. Psací stroje, a/ jiné
 • M. Rokos: Český psací stroj pro Braillovo písmo, i.č. S 11/13
 • Stainsbyho jednořádkový psací stroj, neúplný, i.č. s 11/21
 • Perkinsův psací stroj, i.č. S 11/14

6. Zlatý fond
  Do tohoto fondu patří především dochované tyflofakty z 19. století, i když jsou v muzeu stejně vzácné ze stol. 20:

 • E. E. Hebold: Šablona pro psaní běžným písmem (pochází z poloviny 19. stol.)
 • J. W. Klein: Psací stroj pro psaní propichovanou latinkou (pochází z první poloviny 19. stol.)
 • Osobní dřevěná pomůcka K. Em. Macana pro psaní Braillovým písmem (pochází z počátku osmdesátých let 19. stol.)
 • Garin: Šablona pro psaní Braillovým písmem (pochází z konce 19. stol.)
 • E. Kull: Dvouřádková šablona pro psaní Braillovým písmem (pochází z konce 19. stol.)
 • Trumpeta po pražském nevidomém hudebníkovi Kilianu Glückaufovi (pochází z konce 19. stol.)
 • O. Pavlík: pomůcka pro držení houslí (pochází z konce 19. stol.)
 • M. Kunz: Zeměpisné mapy papírové (pocházejí z počátku osmdesátých let 19. stol.)
 • M. Kunz: Reliéfní obrázky zvířat (pocházejí z počátku osmdesátých let 19. stol.)
 • M. Kunz: Reliéfní technické nákresy (pocházejí z konce osmdesátých let 19. stol.)
 • Sádrová reliéfní mapa Moravy (pochází z poloviny 19. stol)
 • J. Bezecný: Dřevěná rozkládací zeměpisná mapa (pochází z třicátých let 19. stol.)
 • O. Picht: Psací stroj pro Braillovo písmo (pochází z r. 1897)
 • Anglický Stainsbyho psací stroj pro Braillovo písmo (pochází z konce 19. stol.)III. TISK

1. Braillovým písmem
 • Válcový lis s tiskařskými hlavami, i.č. S 12/11
 • Kasa štočků, i.č. S 12/10
 • Fr. Hinze: sázecí stroj pro tisk Braillovým písmem, původní, i.č. S 12/7
 • Sázecí stroj elektromagnetický, Hinzův typ, i.č. S 12/8
 • L. Korunka: rozmnožovací rotačkové zařízení pro tisk Braillovým písmem, i.č. S 12/1-3

2. Perličkovou latinkou
 • Válcový lis s tiskařskými hlavami, i.č. S 12/11
 • Kasa štočků - i.č. S 12/10 (viz výše)

3. Lisováním z matric
 • Válcový lis gumový, i.č. S 12/6
 • Mechanický lis, i.č. S 12/9

4. Termovakuovou technikou
 • L. Čába: termovakuový lis, i.č. S 12/14

5. Rýsovací zařízení
 • M. Rokos: Stylograf, i.č. S 12/5

6. Zlatý fond
  Do tohoto fondu jsou zařazeny pouze exponáty a knihy, které byly vytvořeny v 19. století:

 • Válcový lis pro Braillovo písmo i perličkovou latinku s kasou štočků (datujeme ho do sedmdesátých let 19. stol.)
 • Fr. Hinze: sázecí stroj pro Braillovo písmo (pochází z r. 1895)
 • Knihy:
  • Viri Romae (Boston 1839)
  • P. Jehlička: Přírodopis všech tří říší (Praha 1869)
  • Album varhanních skladeb (Lausanne 1875)IV. POVOLÁNÍ

1. Řemeslo
 • Dílna kartáčnická sourozenců Šenkýřových, i.č. S 14/1-11
 • Dílna košikářská A. Haverlanta a T. Kučery, i.č. S 13/1-4
 • Kolekce ladičského nářadí A. Komárka aj.

2. Jiná zaměstnání
 • Telefonní ústředna, terčíková, i.č. S 16/1

3. Zlatý fond
  Do tohoto fondu jsou zařazeny:

 • Soubor historických razítek, z nichž nejstarší pochází kolem roku 1870
 • A. A. Špička: reliéfní plán města Brna (pochází z r. 1898)V. ELEKTRONIKA (ELEKTROTECHNIKA)

1. Zvuková technika
 • Soubor magnetofonových pásků samizdatové literatury
 • Maďarský magnetofon MOM, i.č. S 19/35
 • Soubor magnetofonů, i.č. S 19/1-35

2. Jiná technika
 • Televizní lupa, i.č. S 19/36
 • Počítač VersaBraille, i.č. S 19/12VI. PRO DOMÁCNOST

 • Telefonní přístroj, i. č. S 16/2
 • Krejčovský metr, Nástěnný teploměr, Nástěnné hodiny, soubor hodin a hodinekVII. ORIENTACE V PROSTORU

 • Soubor bílých holí,
 • Indikátor světla amatérský,
 • Indikátor světla a hladiny, MetaVIII. PRO VOLNÝ ČAS

 • Soubor společenských herIX. RŮZNÉ

 • Nástěnná tabule, Braillova abeceda, česká (J. Smýkal), i.č. S 4/33
 • Soubor historických razítekZÁVĚR

Na závěr své životní kapitoly, která by se mohla jmenovat Vývoj, instalace a katalogizace Slepeckého muzea v Brně, cítím upřímnou vnitřní potřebu vřele poděkovat za porozumění také členům své rodiny, kterým jsem navždy zůstal dlužný jistou část kapacity svého srdce, a to tu, ve které se objevuje moje láska k těm, kteří se přičinili o polidštění nevidomého člověka i jeho staletého úsilí tímto člověkem se stát.
Moje manželka se postupně ocitla v situaci, ze které nebylo jiného východiska, než se smířit s tím, že neustále se rozšiřující sbírka tyflofaktů potřebovala své místo. Bylo to náročné. Náš byt se postupně stal sice nenápadným, ale přeplněným skladištěm. Komůrka, se kterou se původně počítalo jako s šatnou, se stala dílnou a přeplněnou prostorou. Bylo nutné postupně zaplňovat i prostory, které původně měly sloužit jiným, tj. rodinným účelům. Když už byt začal "praskat ve švech", ke stropu v předsíni jsem umístil skříňku na nejvzácnější slepecké knihy. Moje pracovna, byť zaplněná knihovnou, byla nucena odhalit i ta nejintimnější místa.
Jednoho dne však se nad naší domácností snesl mrak problémů, kam umístit nově získaný sázecí stroj a lis v celkové váze jedna tuna. Nevím, nemohl jsem uvidět, jestli manželka zbledla úzkostí, ale sám jsem, i když s lítostí, pochopil, že bude nutné najít novou prostoru. Zdařilo se výborně, když mi naše stavební družstvo uvolnilo malý sklípek.
Po odstěhování sbírek na Chaloupkovu ulici nenastalo v našem bytě žádné vakuum. Na uvolněné místo ihned nastoupily knihy a různé osobní potřeby, které se dosud musely uskromnit. A na závěr dodávám, že snad právě proto, že mé manželce se stýská, převzala vrchní dozor nad čistotou v novém Slepeckém muzeu.
Tak, jak naše tři děti odcházely z domu za samostatným životem, se po nich uvolňovalo místo, které nezůstalo ani okamžik volné. Doufám, že jsem jim svou rozpínavostí moc neublížil.
Je však třeba, abych se zmínil o dvou událostech, do kterých se nechtěně dostali oba naši synové. Tu první jsem již někde popsal, to, když Ivan v toulkách po starožitnostech objevil na půdě domku venkovského řezníka jednu ze zakládacích listin veřejného ústavu pro nevidomé v Brně z roku 1846. Musím přiznat, že jsem ji vyměnil s ředitelstvím základní školy pro nevidomé v Brně - kam jistě patří - za původní Hinzův sázecí stroj. Ve Slepeckém muzeu zůstala kopie tohoto dokumentu.
Druhá událost je zrovna tak romantická. Jednoho dne jsme zajeli do Prahy navštívit mého celoživotního přítele Klementa Lukeše, který pro mé sbírky nachystal několik zahraničních pomůcek pro nevidomé a několik vyřazených magnetofonů. To se ví, klukům se chtělo do města. Vrátili se však neobvykle brzy se zprávou, že při návštěvě obchodu se starožitnostmi objevili dva staré Pichtovy psací stroje. Stojí tisíc korun! A s nadšením je šli koupit. Při zevrubné prohlídce jsem zjistil, že oba jsou originální z počátku 20. stol. Jeden pro psaní na pásku k použití stenotypisty, druhý z téhož období pro psaní na list papíru. Jejich velké spokojenosti jsem ovšem dominoval já sám.
Snad zbylo ještě mnoho příběhů, ale k jednomu se vracím. Našemu synu Jirkovi vděčím za zachránění několika dalších vzácných tyflofaktů. Byla to např. kamenná matrice, nástěnná mapa železnic aj.
Můj život byl provázený mnohými dobrodružstvími, kterými jsem někdy ke své lítosti zanedbával vlastní rodinu. Vrhl jsem se do každého svého zájmu s plným nasazením. Naštěstí přišlo až v době, kdy naše děti byly již dospělé. Jim, ale především své manželce, se hluboce omlouvám. Přál bych si, aby přijali jako kompenzaci mou radost ze zdařilého díla, které sice mnohé lidi - a mezi nimi jsou i nevidomí - obtěžuje. Jedna moje životní etapa skončila. Rád bych, abych mohl dokončit i tu další, tj. aby se muzeum dočkalo větších výstavních prostor a také technického dozoru. Moc bychom potřebovali trvalou technickou péči o všechny pomůcky. V posledních dvou letech jsme získali další exponáty a nelze je pro jejich špatný stav a zoufalý nedostatek prostor vystavit. Řešení se objevilo nabídkou ze strany Technického muzea, které má zájem o fúzi.

Josef SmýkalNázev: Katalog Slepeckého muzea v Brně
Autor: PhDr. Josef Smýkal
Fotografie: archiv autora
Obálka: Jiří Donné
Vydává: Slepecké muzeum České unie nevidomých a slabozrakých v Brně
Počet výtisků: 500
Sazba: Bekros
Tiskárna: Bekros, Palackého 66, Brno

Brno 1996


[ zpět na seznam publikací  |  zpět na úvodní stránku ]